Check out this Bobby shmurda type beat it slaps!!!

https://www.youtube.com/watch?v=pxQLJom012I